Menu

Duyurular


Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/1230/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2  / 202-151 = 29/04/2014
 

 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 29 Nisan 2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/1230/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE İLGİLİ
TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (AB/1230/2012) DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (AB/1230/2012) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Arka uzunluk: Araca çıkarılabilir özellikte olmayan bir bağlantı tertibatı takılı olduğunda, aracın en arka noktası bağlantı noktası olup, son arka dingilden geçen düşey düzlem ile aracın en arka noktası arasındaki yatay uzaklığı,”
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (oo) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “cihazların kütlesi” ibareleri “avadanlıkların kütlesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Birinci fıkranın istisnası olarak, Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/27/AT) geçici 2 nci maddesinde belirtilen otomatik olmayan dingil kaldırma tertibatına haiz araçlar için verilmiş ulusal tip onayları 1/1/2016 tarihinden itibaren geçersiz hale gelir. Ancak, MARTOY’un 27 nci maddesi uyarınca imalatçının talepte bulunduğu durumlarda tip onayı artık geçerli olmayan seri sonu araçları tescil edilebilir ve bunların satışına veya hizmete girmesine izin verilebilir.”
MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin Ek 1’inin Kısım D İlave 2’sinin 2.2 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2.1 şartları uyarınca belirlenen yürür vaziyette kütle, Ek 1, madde 2.6(b)'de veya MARTOY’un Ek III Kısım 1’inin Bölüm A veya B’sinde, uygunluk belgesinin ilgili girişinde belirtilen anma değerinden sapabilir; ancak sapma oranı aşağıdakilerden fazla olmamalıdır:”
MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
12/10/2013 28793