Menu

Duyurular


MLC 2006 Değişiklikleri

SİRKÜLER NO: 22.3  / 014-014 = 05/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/01/2017 tarih ve 75-20/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve E.97831 sayılı yazısına atfen;

 

Denizcilik Çalışma Sözleşmesine (MLC 2006) 11 Haziran 2014 tarihinde yapılan değişiklerle getirilen mali güvencelere yönelik hükümlerin, 18 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu gerekliliklerin yurtdışında gerçekleştirilen Liman Devleti Kontrollerinde Türk Bayraklı gemilerde aranacağı, MLC 2006 Sözleşmesine ülkemizin taraf olmaması; ayrıca, yürütülmekte olan bir ulusal fon çalışmasının bulunmaması sebebiyle 2.5 ve 4.5'inci Kurallar ve bunlara bağlı Standartlarda belirtilen güvencelerin "sigorta" yöntemiyle sağlanması seçeneğinin ön plana çıktığı, bu sebeple uluslararası sefer yapan gemilerin yurtdışında sıkıntı yaşamamaları ve uygulama birlikteliği açısından "sigorta" yönteminin en uygun seçenek olarak görüldüğü,

 

Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin yeni yürürlüğe girecek gerekliliklere uyumunu teminen;

 

1. Gemi sahipleri / işletmecileri tarafından 18 Ocak 2017 tarihine kadar, 12/12/2012 tarihli ve 18971 sayılı "Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" kapsamında muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmiş kuruluşla / kuruluşlarla MLC 2006 Sözleşmesinin 2.5 ve 4.5'inci Kuralları ve bunlara bağlı standartlarında belirtilen hükümleri kapsayan bir "Mali Güvence Sağlayıcısı (Financial Security Provider)" anlaşması yapmaları,

 

2. Yapılan anlaşmanın kapsamı ve içeriği hakkında tüm gemi personelini bilgilendirmeleri,

 

3. Mali Güvence Sağlayıcısından tedarik edilecek kanıt niteliğindeki belgeleri gemide tüm personelin göreceği şekilde sürekli olarak sergilemeleri,

gerektiği,

 

Ayrıca, halihazırda düzenlenmiş olan MLC 2006 uygunluk belgesi ve uygunluk bildirimlerine    18 Ocak 2017 tarihinden sonraki ilk yenileme denetimine kadar konuyla ilgili eklemelerin yapılması gerektiği, söz konusu gerekliliklerin 18 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm Bayrak Devleti denetimlerinde kontrol edileceği belirtilerek, konuyla ilgili olarak gemi sahipleri, işletmecileri ve gemiadamlarının herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirilmelerin yapılması istendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz