Menu

Duyurular


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No.346)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 606-435 =  10/10/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/10/2012 tarih ve  3940-509 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 346) 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bir örneği ekte sunulan konu Tebliğ’de;

 

1. 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 319)’nde yer alan 4706 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi metnindeki “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde” ibaresi “31/12/2012 tarihine kadar” şeklinde, “1/1/2008 tarihinden” ibaresi ise “yeni sözleşmenin yapıldığı tarihten” şeklinde değiştirildiği,

 

2. Aynı Genel Tebliğin irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hasılat paylarına ilişkin açıklamaların yer aldığı kısmının 3 üncü maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

 

“3) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde münhasıran liman yapılmak amacıyla 12/7/2012 tarihinden önce tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanma izinlerine ait sözleşmelerdeki üçüncü kişilere ait yüklerin yükleme ve boşaltılması ile gemi konaklama bedellerinden elde edilecek hâsılattan Hazineye nispi pay ödeneceğine ilişkin hükümler ile ilgili olarak, en geç 31/12/2012 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla; rayiç bedel üzerinden yeni sözleşmenin yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere nispi pay oranı, tüm hâsılatı kapsayacak şekilde yüzde bir olarak değiştirilecektir.”

 

3. Aynı Genel Tebliğin irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hasılat paylarına ilişkin açıklamaların yer aldığı kısmının 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

“11) İhtiyaçları olan hammaddeleri getirebilmeleri ve ürettikleri ürünleri sevk edebilmeleri için tesislerinin önlerine dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj istasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen kişilerden; veriliş amacı da dikkate alınmak suretiyle, bu tesislerin kendi yükleri dışında üçüncü kişilere ait yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması ile gemi konaklamasında kullanılması karşılığında elde ettikleri hâsılattan yüzde onbeş oranında Hazine payı alınmasına, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 83 üncü maddesi ile Bakanlığımızın 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Kıyı Yatırımları” başlıklı IV. Bölümü hükümleri uyarınca devam edilecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

EK: Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 346 (1 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz