Menu

Duyurular


MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI

SİRKÜLER NO: 22.1/051-043 = 23/01/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 23/01/2008 tarih ve 472-29/2008 sayılı “MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ nün 17.01.2008 tarihli ve 

      B.02.1.DNM/0.06.02.02/117.05-01- 2020 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere, MARPOL 73/78 Ek-VI, 19 Mayıs 2005’te yürürlüğe girmiştir. Aynı Ek’in 14 üncü maddesi gereği gemilerden çıkan Sülfüroksit (SOx )’in kontrol edilmesi amacıyla, Kuzey Denizi ve Baltık Denizini kapsayan, SOx Yayımı Kontrol Bölgeleri (SECAs) belirlenmiş ve bu bölgelere seyir yapan gemiler için yeni kurallar yürürlüğe girmiş olup Liman Devleti Denetimi Memorandumu üye ülke limanlarında gemilerin bu kurallara uygunluğunun kontrol edilmekte olduğu ilgi yazı ile bildirilmektedir.

 

Ayrıca;

1.MARPOL 73/78 Ek-VI, Kural 14 gereği gemilerde kullanılan yakıtın SOx içeriğinin en fazla %4.5 m/m olması ve Ek VI Kural 14(3a)’da tanımlanan SECAs Bölgesine seyir yapan gemilerde ise SOx içeriğinin en fazla %1.5 olması gerektiği,

 

2.SECAs Bölgesine seyir yapacak gemilerin bölgeye giriş yapmadan yeterli zaman öncesinde yüksek sülfürlü yakıttan, düşük sülfürlü yakıta geçme işleminin tamamlanmış olması ve bu işlemlerinde, gemilerde bulunan  kazan yakıt tankları dahil, her bir yakıt için yer , tarih ve zaman olarak kayıtların şekil İdare tarafından belirlenecek kayıt defterine yapılmasının zorunluluğu,

 

3.SECAs Bölgelerine seyir yapacak gemilerin liman devleti denetimlerinde sorun yaşanmaması için, gemi işleticilerinin yüksek sülfürlü yakıttan, düşük sülfürlü yakıta geçme prosedürlerini oluşturmaları, oluşturulan prosedürlerinde, ISM kapsamında yakıt değişim prosedürleri içerisinde yer alması ve kayıtların, yağ kayıt defterlerine yer, tarih ve zaman olarak yapılması İdarece uygun değerlendirildiği,

 

4.Sözleşmenin, Ek-VI Kural 14 ve 18 gereği, yakıtın sülfür oranını, üreticisini, miktarını içeren yakıt teslim fişinin ve yakıt numunelerinin üç yıl gemide muhafaza edilmesi ile birlikte, yakıt numunelerinin de gemi başmühendisi ve yakıtı temin eden yetkili personel tarafından, imzalanması-mühürlenmesi ve etiketlenmesinin gerektiği,

 

5.MARPOL 73/78 Ek-VI Kural 14 ve 18’in uygulanmasına yardımcı olacak akış şemasının Ek’te gönderildiği ve Türk bayraklı gemilere yapılan belgelendirme ve önsörvey denetimlerinde yukarıda açıklanan hususlara dikkat edilmesi istenmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

EKLER: (lütfen tıklayınız)

EK-A:  Kural Akış Şeması (2 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz