Menu

Duyurular


MARPOL 73/78 Ek IV Uygunluk Belgelerinin Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası (ISPP) ile Değiştirilmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3  / 693-520   = 26/12/2014

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 23/12/2014 tarih ve  5351-873 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL 73/78) 4. Eki olan Gemilerden Kaynaklanan Pis Su Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Kurallar’ın, 23.05.2014 tarihli ve 29008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu ve ülkemiz açısından 14 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği bilgisi verilmektedir. 
 
MARPOL 73/78 Ek IV’ün 4. Kuralının 1. Paragrafında, Sözleşme’nin diğer taraflarının yargı yetkisi altında olan limanlara ve açık deniz terminallerine yapılan seferlerde kullanılan her bir gemiye Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası (ISPP) düzenlenmesi şart koşulmaktadır.
 
MARPOL 73 / 78 Ek IV’e bugüne kadar taraf olunamaması nedeniyle, uluslararası sefer yapan gemilerin Ek’e uygunluklarını belgelemek amacıyla daha önce düzenlenmiş bulunan Uygunluk Belgelerinin ISPP ile değiştirilmeleri gerekmektedir.
 
Bu itibarla, düzenlenmiş bulunan MARPOL 73/78 Ek IV Uygunluk Belgelerinin ilave bir denetim yapılmadan ve geçerlilik süreleri mevcut Uygunluk Belgeleri ile aynı olacak şekilde, EK IV’ün güncel halinin Lahika’sında belirlenen surette ülkemiz adına düzenlenmiş ISPP Belgeleri ile değiştirilmelerinin ve yeni belgelerin 14 Ocak 2015 tarihinde ait oldukları gemide bulunmasının gerekli olduğu bildirilmektedir. "
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz