Menu

Duyurular


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 785-673 =  18/12/2015     

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/10/2015 tarih ve 3896-714/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ekli "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 14/12/2015 tarihli ve 36505 sayılı yazısı üzerine,28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. (Karar Saysısı:2015/8310)

Bahse konu karardaki önemli değişiklikler,

"c) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, 1000 DWT veya 500 GT'den başlayıp halihazırda inşa edildiği/edileceği tesis için klas kuruluşlarından düzenlenen kapasite raporunda belirtilen azami DWT ve/veya GT'ye kadar gemileritonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma/çıkarma için özel amaçlarla inşa edilecek her türlü yüzer platformlar ve bu platformlara hizmet verecek destek gemilerini24 metre ve üzeri yatları, hidrojen, doğalgaz (LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz aracını,"
"d) İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rcv.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri,"
"p) Tesis: Gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri ya da birkaçının yapılmasına imkan sağlayan teknik ve sosyal altyapıya sahip Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş işletme izni belgesine sahip tersaneyi/tekne imal yerini,"
"s) Yararlanıcı: … veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gemi inşa faaliyetinde bulunduğu tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş işletmeleri,"
"2) Kredi başvuru tarihine göre bir önceki yılda Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye en az dörtyüzbin turist getirmiş olması."
şeklindedir.
 
Söz konusu Karar 18.12.2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, Odamız Web Sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde  de yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz