Menu

Duyurular


Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Değişikliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 619- 438 = 30/09/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.09.2022 tarih ve E-63137251-010.04-667364 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda; 


‘’Bilindiği üzere tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolayacak olan kıyı tesislerine Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" 31/05/2022 tarihli ve 330837 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönerge kapsamında yapılan denetimlerde, serbest bırakma kancalarının, römorkör yardımı ile çeki testine tabi tutulması hususunda yüksek güçte römorkör teminindeki sıkıntılar ve yerine getirilemeyen emniyet tedbirleri sebebiyle bazı zorlukların yaşandığı ve geçici depolama için kullanılan kapalı alanlar ile ilgili düzenlemede iyileştirme ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge'nin;

Ek-1 Genel Gereklilikler kısmındaki 14 üncü maddesi "Geçici depolama için kullanılan kapalı alanlarda acil çıkış, yeterli havalandırma ve su tahliye sistemi tesis edilir. Kıyı tesislerinin söz konusu gerekler için Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından veya kıyı tesisinde istihdam edilen TMMOB'ye kayıtlı makine mühendisinden; geçerlilik süresi azami üç yıl olacak şekilde, kapalı alanın havalandırılmasının, acil çıkış yerlerinin ve su tahliye sisteminin uygunluğuna dair bir uygunluk raporu alması, bu gereklerin yerleşim planında gösterilmesi ve kapalı alanda tesis edilmesi zorunludur. Bu şartları sağlamayan kapalı alanlarda tehlikeli yük depolanamaz."

Ek-4 Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi İçin Gereklilikler kısmındaki 5 inci maddesi ise "Şamandıra tesisleri hariç kıyı tesislerinde uygun boyutta, standartta ve sayıda serbest bırakma kancaları tesis edilir ve yanaşacak geminin tüm halatlarının serbest bırakma kancasına bağlanması sağlanır. Serbest bırakma kancalarını üreten firmanın bağımsız uluslararası tanınmış bir kuruluştan test raporunun bulunması durumunda; serbest bırakma kancalarının tesisin projesine uygun şekilde yerleştirildiğine ve manyetik çatlak testi sağlamlık raporu olduğuna dair Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen bir belgeye kıyı tesisi sahip olmalıdır ve bu belge 5 yılda bir yenilenmelidir. Serbest bırakma kancalarını üreten firmanın bağımsız uluslararası bir kuruluştan test raporunun bulunmaması halinde ise yetkilendirilmiş kuruluştan alınan belgeye ilaveten kancaların çeki testlerinin bir römorkör veya karada çekme kuvveti yöntemiyle test edilerek sertifikası temin edilmelidir. Sadece asfalt ürünleri elleçleyen kıyı tesislerinde serbest bırakma kancası tesis etme zorunluluğu aranmaz.'' şeklinde 29/09/2022 tarihli ve 666572 sayılı Bakan Olur'u ile değiştirilmiştir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüz "https://denizcilik.uab.gov.tr/yonerge-talimat" internet sayfasından güncel Yönergeye ulaşılabilmekte olup Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaların bu çerçevede yapılması ve ilgililere duyurulması hususu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz