Menu

Duyurular


KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.3 / 496-390 = 22/06/2017 


IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.06.2017 tarih ve 2478-428/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 13) Resmi Gazete'nin 22.06.2107 tarih ve 30104 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yayınlanan Tebliğ ile 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin,

(IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

 

(IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş,

Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

(VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki (VI/Ç) bölümü eklenmiştir.

Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür."

Söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları" ve "Genel" bölümlerinde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz