Menu

Duyurular


Kartal Demir Sahasında Bulunan Gümrüklü Gemilere Temas Eden Acente Tekneleri

SİRKÜLER NO: 13.3  / 245-197 = 27/03/2018

T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 19/03/2018 tarih ve 47909374.16929.(71829).2018/06-051206 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) 17/08/2005 tarih ve 2005/56 sayılı yazı.

 b) 31/12/2012 tarih ve 2012/28453 sayılı Limanlar Yönetmeliği.

 c) 08/10/1998 tarih ve 98/11860 sayılı Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü.

 d) 06/03/2018 tarih ve 2018/2-2 sayılı Güvenlik Komisyon Kararı.

 

(a) sayılı yazı ile İstanbul Limanları’ndan dış hatlara sefer yapan, İstanbul Boğazı’nda geçen ya da demir sahalarında bekleyen gümrüklü gemilere acente motorlarının teması ile ilgili olarak acente motorlarının gümrüklü hareket noktalarının dışında izinsiz ve kayıtsız olarak temasta bulunmaları sebebiyle 28.07.2005 tarihinde dış hatlara sefer yapan gemiler ile gümrük denetimine tabi gemilere hizmet veren acente tekneleri ile ilgili İstanbul Valiliğince alınacak tedbirlerin tespiti ile İlgili alınan toplantı kararlarında; bahse konu gemilere temas eden acente tekneleri kayıt altına alınarak belirlenen gümrüklü hareket noktalarından hareketle temaslarının sağlanması karar bağlanmış ve (b) sayılı Limanlar Yönetmeliği’nin MADDE 28 "Gümrük Denetimine Tabi Gemiler İle Gümrük Hizmet Noktaları Arasında Taşıma” başlığında;

 

1 –“ Gümrük denetimine tabi olan gemi ve deniz araçlarından gümrük hizmeti verilen yerlere ya da bu yerlerden onlara; yolcu, yolcu eşyası, gemi personeli, malzeme, kumanya ve gemi ile ilgili olan kişiler ancak izin verilmiş hizmet tekneleri ile taşınabilir. Bu teknelere liman başkanlığınca yazılı izin verilir.

 

2 - Gümrük denetimine tabi gemi ve deniz araçları ile gümrük hizmeti verilen yerler arasında hizmet verecek gemi ve deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresi tarafından belirlenen yerlerden hareket eder ve tekrar aynı yere yanaşır. Bunlara dair yanaşma, bağlama ve benzer diğer hususlar izin belgelerinde belirtilir.

 

3 - Gümrük denetimine tabi olmayan gemi ve deniz araçlarına da yazılı izni olan belgeli hizmet tekneleriyle servis yapılır. Ancak bu tekneler gümrük hizmeti verilen yerleri kullanmayabilir.

 

4 - Denetim yetkisine sahip kamu görevlileri, gümrük denetimine tabi olan veya olmayan gemi ve deniz araçlarına, kamuya ait teknelerle gidip gelebilecekleri gibi, liman başkanlığınca izin verilmiş tekneler ile de toplu veya ayrı ayrı gidip gelebilir. Liman başkanlığından bu madde hükümlerine göre yazılı izin almayan hizmet tekneleri, liman idari sahasında faaliyete bulunamaz.” denilmektedir.

 

Ayrıca (c) sayılı Türk Boğazlan Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün MADDE 10 - (Değişik: 3/7/2017 - 2017/10477 K.)

 

·         “Türk Boğazları’nda uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 23 üncü madde de gösterilen demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler, idare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilir.

 

·         Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acente teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.

 

·         Demirleme yerlerinde, birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle uğraksız geçişini bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanır.” denilmektedir.

 

Yukarda belirtilen hususlar çerçevesinde Kartal Demir Bölgesi’nde bulunan transit gemilere temas edecek acente tekneleri ile ilgili olarak (d) sayılı Güvenlik Komisyon Toplantısı’nda alınan 4 No’lu karar çerçevesinde uygun bir gümrüklü hareket noktasının oluşturulması karara bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalara başlanmış olup; oluşturulacak olan gümrüklü hareket noktasının faaliyete geçinceye kadar Kartal Demir Bölgesinde bulunan gümrüklü gemilere acente teknelerinin Pendik Gümrük Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Pendik Limanı Deniz Büro Amirliğinden gerekli izinleri aldıktan sonra temas etmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz