Menu

Duyurular


Kapanmayan Beyanname

SİRKÜLER NO: 8.7  / 095-079 = 01/02/2017 


T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün 20/01/2017 tarih ve 22283438-140.99/22019675 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bölge Müdürlüğümüzden alınan 18.08.2016 tarihli 18174066 sayılı dağılımlı yazıları eki Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.08.2016 tarihli  ve 18028516 sayılı yazılarından özetle;

"İhracat beyannamelerinin fiili ihracat ile birlikte kapanmalarının sağlanmasını teminen, bir kara iç gümrüğünde NCTS Uygulaması kapsamında tescil edilen transit beyannamesinin varış gümrük idaresinin havayolu/denizyolu/demiryolu gümrük müdürlüğü olması halinde;

1-NCTS Uygulamasında;

a)-Transit beyannamesi TR rejimine konu ise; transit beyannamesinin varış işlemlerinin tamamlanması ile birlikte transit beyannamesi "Varış Kontrolü Olumlu"(DES CON) statüye,

-Transit beyannamesi TR haricinde bir rejime konu ise (T1,T2,T2F,T-) hareket gümrük idaresinde işlemlerin tamamlanması ile "Transit Serbest Bırakıldı" (RELTRA) statüye, gelmektedir.

b)Bu aşamada ilgili ihracat beyannamesi "KAPANMIŞ" statüye gelmeyecektir.

c)Transit beyannamesi kapsamı eşya için tescil edilen çıkış bildiriminin "İhracat için ilgili beyan" satırında beyan tipi olarak "NCTS" seçilecek, numara kısmına MRN numarası eklenecektir. Bu aşamada transit beyannamesinin muayenesi tamamlanmadan işlemlere devam edilmesine izin verilmeyecektir.(Transit Beyannamesinin statüsü Sistem tarafından kontrol edilecek olup "Varış kontrolü olumlu/Transit serbest bırakıldı" statüde değil ise beyanname çıkış bildirimi ile ilişkilendirilemeyecektir.)

d)Çıkış bildiriminin onaylanması ile bu bildirimin "ihracat için ilgili beyan" kısmında belirtilen NCTS ile ilişkili olan ihracat beyannameleri "KAPANMIŞ" statüye gelecektir, (ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın tamamının ihracatının gerçekleşmesi koşulu ile)

2-Çıkış bildiriminin "ihracat için ilgili beyan" bölümüne tıklanarak burada beyan edilen transit beyannamelerinin kalemlerinde açma yapılan ihracat beyannameleri görüntülenebilecektir.

Bu kapsamda I.bölümün l/b maddesi 19.09.2016 tarihi itibariyle / diğer maddeler ise 03.10.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir."

hususları belirtilmiş ancak, ihracat beyannamelerinin "KAPANMIŞ" statüye gelmesi konusunda yaşanan sıkıntılar günümüz itibariyle halen devam etmektedir.

Bahsi geçen sıkıntıların (Kapatılmayan ihracat beyannameleri aralık-ocak aylarına sarkması nedeniyle) giderilmesi açısından ekte bir örneği gönderilen Bölge Müdürlüğümüzden alınan 18.08.2016 tarihli 18174066 sayılı dağılımlı yazıları ile eki Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol

Genel Müdürlüğünün 17.08.2016 tarihli 18028516 sayılı yazılarının bir örneğinin derneğinize bağlı acentalara iletilerek yapılacak işlemlerde bu yazıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi hususunda acentelerin uyarılması hususu,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz