Menu

Duyurular


İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 4.1  / 187-137 = 18/04/2014

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 18 Nisan 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
 
18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
Tebliğin eki için tıklayınız