Menu

Duyurular


İş Ekipmanı Kullanımı Yönetmeliğinde Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 101-76 = 18/02/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2022 tarih ve 1281/139/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,18.02.2022 tarih ve 31754 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Yayımlanan Yönetmelik ile mevcut Yönetmeliğe

- "Önemli bakım ve onarım", "Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanları" ve "İş ekipmanlarının kayıt altına alınması" başlıklı yeni maddeler eklenmiş,

diğer değişikliklerin yanı sıra, mevcut Yönetmeliğin 2 nci maddesine

-"(2) Bu Yönetmelik;

a)Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID), Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Sözleşme (IMDG) ve usulüne göre yürürlüğe konulan benzer sözleşmeler kapsamında bulunan taşınabilir gaz tüpleri, manifoldlu tüp demetleri ve LPG tüplerine,

b)8/8/2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki nükleer tesislerde bulunan iş ekipmanlarına, uygulanmaz." fıkrası eklenmiş,

- Mevcut Yönetmeliğin EK-II'sinin 4.3.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi gözetimi altında yapılır. Tersanelerde ise gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, makine mühendisi veya inşaat mühendisi gözetimi altında yapılır. Bu maddede sayılan işler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır.

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,

c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,

ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,

d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,

e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler."

Söz konusu Yönetmelik Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" bölümünde yayınlanmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz