Menu

Duyurular


IMDG Kod Eğitimleri

SİRKÜLER NO: 6.13  / 701-535 = 18/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.09.2017 tarih ve 3507-596/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

TCDD Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih ve E.349568 sayılı yazısına atfen;

 

- IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimlerin, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 27.03.2013 tarih ve 2013/TMKTDGM-01/EĞİTİM sayılı Genelgesinde belirtildiği, bahse konu eğitimlerin ise 22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğince düzenlenerek yürürlüğe girdiği,

 

- Buna ilave olarak, 10 Nisan 2017 tarih ve 30296 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren "Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlemesi Hakkında Yönergesinin Ek-1 Genel Gereklilikler 10. Maddesinde "Kıyı tesisi işleticisi, tehlikeli maddelerin elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan alt yüklenici personeli dahil tüm çalışanların tehlikeli maddeler ile ilgili kendi görev tanımlarına uygun eğitimleri almalarını sağlar" hükmünün yer aldığı,

 

- Anılan Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden Teşekkülleri adına verilen Yetkilendirilmiş Kuruluş izni çerçevesinde Liman İşletme Müdürlüklerinin IMDG Kod eğiticisi tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle IMDG Kod eğitimlerine başlandığı ve halen devam ettiği,

 

- Bunun yanı sıra, adı geçen Yönerge eki madde gereği kıyı tesisi işleticisi olarak Müdürlüklerince, liman sahasında görev yapan kişilerin de IMDG Kod eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadıkları hususunun takibi ile de görevlendirilmiş bulundukları ve bu hususun Liman Başkanlığı ve Bakanlık tarafından altı ayda bir Geçici Liman İşletme İzni ile Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi kapsamında Liman İşletme Müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimlerin de konusu olduğu,

 

- Sonuç olarak, liman sahalarında tehlikeli maddelerin elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan çalışanların IMDG Kod eğitimlerini tamamlamalarının gerektiği, eğitim alan kişilerin adı, soyadı, firması, pozisyonu, TC kimlik numarası ve iletişim numarası ile belge (sertifika numarasından) oluşan listenin en geç yıl sonuna kadar Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği hususu,

 

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz