Menu

Duyurular


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 558-434 = 24/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/07/2017 tarih ve 2781-475/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Maliye Bakanlığı'ndan "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Hükmen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemler

 

EK MADDE 2 – (1) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait iken Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat, ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde beşi üzerinden kırk dokuz yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilir."

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz