Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:75)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 794-680  = 25/12/2015     

Maliye Bakanlığınca, 25/12/2015  tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Harçlar  Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)” aşağıda sunulmuştur.
 
Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
             HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 75)
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde,
"Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz."
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 73 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
 
Ekler için tıklayınız
 
 


Ek: İlgi Tebliğ
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
Denize elverişlilik belgesi:
En az 60,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                       0,669 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                     0,377 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                                                 0,188 TL
(Harç tutarı 1.874,30 TL’den çok olamaz.)
 
Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                          35,80 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                       60,80 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                    123,60 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                               154,40 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 
Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri
Beher rüsum tonilatodan                                                                                                0,699 TL
(92,00 TL’den az 3.125,20 TL’den çok olamaz)