Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) Hk.

 
SİRKÜLER NO: 10.3/707-534 = 30/12/2014
 


Maliye Bakanlığınca, 30/12/2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)” ekte sunulmuştur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 


Ek: İlgi Tebliğ
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 74)
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                              2,70
(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                              1,31
(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)
numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için          1,00
(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                           0,37
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                        1,06
Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                               1,00
olarak belirlenmiştir.
Tebliğ ve ilan olunur.