Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinin 63/9 Maddesi Kapsamında Gümrük Kanununun 241/3-d Maddesinin Uygulanması

SİRKÜLER NO: 8.1 / 303-183 = 23/05/2023 


İlgi: T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17/04/2023 tarih ve E-40216608-102.01-17.04.2023/84393517 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda; 

‘’Bakanlığımıza, deniz ithalat türündeki giriş özet beyanların, gümrük idaresince onaylanmış varış bildirimlerine sonradan eklenmesi yönünde başvuruların olduğu, bu kapsamda varış bildiriminin onayından sonra tescil edilen, deniz ithalat türündeki giriş özet beyanlara da rastlanıldığı, varış bildirimlerinde söz konusu özet beyan numaraları yer almamakla birlikte özet beyan kapsamı eşyayı tanımlayan taşıma senedi numarası, konteyner, kap, kg bilgilerinin varış bildirimine kayıtlı olması veya Liman Tek Pencere sistemine kayıtlı gemiye ait e-manifestonun özet beyana kayıtlı konteyner, kap, kg bilgilerini içermesi durumlarıyla da karşılaşıldığı, bu çerçevede varış bildiriminin onayından sonra tescil edilen deniz ithalat türündeki giriş özet beyanlar hakkında hangi durumlarda Gümrük Yönetmeliğinin 63/9 maddesine göre değerlendirme yapılarak Gümrük Kanununun 241/3-d maddesi uyarınca işlem yapılacağına açıklık getirilmesine yönelik talepler intikal ettirilmektedir. 

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası; Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın iki katı olarak uygulanır: 

Mezkur fıkranın (d) bendi; "35/A maddesine göre özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi,", 

Gümrük Yönetmeliğinin; 

63 ncü maddesinin ikinci fıkrası; "Manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir………..", dokuzuncu fıkrası; "Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan araç içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren ya da taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından, 67 nci maddede belirtilen sürelerden sonra, eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden önce bildirilmesi durumunda, bu kişilerce bu kapsamdaki eşya için özet beyan verilir. Bu durumda, Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda para cezası alınır.", 

71 nci maddesinin birinci fıkrası; "Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir." hükümlerine amirdir. 

2014/23 sayılı Genelgede ise varış bildiriminin gümrük idaresi tarafından onaylanması ile gümrük idaresince gemiden eşya boşaltılmasına izin verilmiş olacağı düzenlenmiştir. 

Ayrıca, özet beyan numarası olmaması durumunda da BİLGE Sisteminde varış bildirimine, 'taşıma senetleri' sekmesi üzerinden taşıma senedi numarası, konteyner, kap ve kg bilgileri varış bildirimini veren kişi tarafından kaydedilebilmektedir. 

Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliğinin 63/9 maddesi kapsamında Gümrük Kanununun 241/3-d maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren ya da taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden önce başka bir ifadeyle varış bildirimi onaylanmadan önce gümrük idaresine bildirimde bulunulmuş olması ve bildirimi müteakip gecikmeksizin özet beyan verilmiş olması şartları aranır. 

Bu kapsamda, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varış bildirimi verilmekte olup varış bildiriminin gümrük idaresince onaylanması ile birlikte özet beyanlar da onaylanmaktadır. Bu bağlamda, varış bildirimi dolayısıyla söz konusu varış bildirimine bağlı özet beyan/özet beyanlar onaylanmadan önce, özet beyanı veren kişi tarafından özet beyanda bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine, herhangi bir cezai işlem uygulanmaksızın gümrük idarelerince izin verilmektedir. Bu doğrultuda, özet beyanı veren kişi, varış bildirimi onaylanmadan önce BİLGE Sisteminde özet beyanda değişiklik yapabilmektedir. Varış bildirimi onaylandıktan sonra ise özet beyandaki değişiklikler gümrük idaresince yapılarak Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmaktadır. 

Bu bilgiler ve mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde, Gümrük Kanununun 35/A maddesi kapsamındaki giriş özet beyanı ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinde yer alan "Özet beyanın Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması" fiilinin, özet beyanın birden fazla alanına ya da taşıma senetlerine ilişkin olması durumlarında; usulsüzlük cezasının, her bir değişiklik alanı veya özet beyanı oluşturan taşıma senetleri esasında değil, özet beyanın kendisinin esas alınarak bir defa uygulanması gerekmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz