Menu

Duyurular


Gümrük İşlemi Takip Kartları Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 195-158 = 24/03/2015
 

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 12/03/2015 tarih ve 15818172/622 sayılı “Gümrük İşlemi Takip Kartları” konulu yazısında;
 
 
“a) 18.02.2015 tarihli 6020941 sayılı yazımız.
b) Mersin Deniz Ticaret Odasının 10.03.2015 tarihli 310/15 sayılı yazısı.
 
Bilindiği üzere 71 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin amir hükümleri doğrultusunda; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225/2-2. maddesi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere gümrüklere giriş hakkı tanıyan “Gümrük İşlemi Takip Kartı” Deniz Ticaret Odasına bağlı olarak iş takibi yapan acentelerde görev yapan personel için Odanız ile üyesi bulunulan Derneğiniz tarafından temin edilerek düzenlenmekte ve Bölge Müdürlüğümüzce de, uygun görülenlerin kartları imzalanarak Odanıza/Demeğinize iade edilmektedir.
 
Gerek Deniz Ticaret Odasının ilgi (b) deki yazısından gerek Bölge Müdürlüğümüzdeki kayıtlardan, düzenlenen gümrük işlemi takip kartlarının bazılarının çok eski tarihli olduğu ve adına kart düzenlenen şahsın firmasından ayrıldığı veya şirketin üyeliğinin terkin edildiği halde gümrük işlemi takip kartını ilgili oda yada demeğe iade etmediği anlaşılmıştır.
 
Bu kapsamda suistimale sebebiyet verilmemesi, gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda yetkisiz iş takibinin önlenmesi hususunda, öncelikle Odanız/Derneğiniz tarafından uygulamasına başlanılan tarihten 31.12.2014 tarihine kadar adlarına gümrük işlem takip kartı düzenlenen üyeniz firma-acente personellerinin 71 Seri Nolu Tebliğe göre dosya güncellemelerinin (son üç aylık sigorta bildirimi, vatandaşlık numarasını da gösteren nüfus cüzdan sureti, imza sirküleri, ilgilinin çalıştığı kuruluştan alman ve o kuruluşta çalıştığına ilişkin noter onaylı temsil yetki belgesi, adli sicil kaydı olup olmadığı vs.) yapılarak, güncelleme sonuçlarının belge eklenmeksizin ilişikteki tabloya işlenerek Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesini; geçersiz kartların kullanılmaması hususunda üyelerinizin bilgilendirilmesini,
 
Diğer taraftan bahse konu Gümrük İşlemi Takip Kartlarının 71 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin çıkarılma amacına uygun olarak; yani Tebliğin “Amaç” ve “Kapsam” başlıklı 1 ve 2.maddeleri ile hüküm altına alındığı üzere Kartın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225/2-2. maddesi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere giriş hakkı tanıdığı ve 3.maddesindeki “Gümrük İşlemi Takip Kartları, Deniz Ticaret Odasına bağlı olarak iş takibi yapan acentelerde görev yapan personel için ilgili odalar ile üyesi bulunulan RODER, UND, UNİKAT, UKAT, UTİKAD, VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ gibi dernekler tarafından temin edilir.” hükümlerini riayet edilerek düzenlenmesi hususunda titiz hareket edilmesi, karşılıklı güven ve işbirliği içinde çalışmanın sağlanması ve uygulamada suistimallerin önlenmesini teminen gerek Oda/Dernek üyeliğinize kabulde gerekse gümrük işlemi takip kartı düzenlenmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu,”
 
Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz