Menu

Duyurular


Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 770-590 = 17/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.10.2017 tarih ve 3881-651/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.10.2017 tarih ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Değişiklik Yönetmeliğinde;

 

1. "26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına "proje raporunu" ibaresinden sonra gelmek üzere "30 işgünü içerisinde" ibaresinin eklendiği,

 

2.  Ek-1’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bendin eklendiği,

 

"g) Tesise uygun kapasite ve kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir."

 

3.  Ek-1'inin D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

 

D) EKLER

 

1) ISPS belgesi

 

2) Limanın yerini gösteren harita

 

3) Atık kabul tesisinin yerini gösteren kroki

 

4) Resim

 

5) Diğer belgeler

 

4. Bu Yönetmeliğin hükümlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile müştereken yürütüleceği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel SekreterEk: İlgi Yazı ve Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz