Menu

Duyurular


Gemilerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş ya da Kullanılamayacak Durumdaki İlaçların İmhası

SİRKÜLER NO: 7.1 / 0662-474 = 11/11/2011

 

İlgi: Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2011 tarih ve 5580 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gemilerde gerçekleştirilen Gemi Sağlık Denetimleri esnasında tespit edilen veya acenteler tarafından bildirimi yapılan son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılamayacak durumdaki ilaçların imhasının nasıl yapılacağı hususunda tereddütlerin oluştuğunun tespit edildiği,

 

22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile atıkların sınıflandırılarak ilaçların “Farmasötik Atıklar” şeklinde “Tehlikeli Atıklar” başlığı altında değerlendirildiği,

14.03.2005 tarih ve 25775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile ise söz konusu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından bertaraf edilmesinin hükme bağlandığı,

 

Bu kapsamda, Gemi Sağlık Denetimleri esnasında tespit edilen veya acenteler tarafından bildirimi yapılan son kullanım tarihi geçmiş ya da kullanılamayacak durumdaki ilaçlar ile ilgili işlemlerin aşağıdaki şekilde yürütüleceği;

 

1. İlaçların isimleri ve sayılarının belirtildiği bir liste oluşturulur ve bu liste gemi kaptanı, acente yetkilisi ve sağlık denetim görevlisi tarafından imza altına alınır. Ek’te belirtilen “Gemilerdeki Son Kullanma Tarihi Geçmiş ya da Kullanılamayacak Durumdaki İlaçların İmhası İçin Tespit ve Teslim Tutanağı” düzenlenir ve ilaç listesi bu tutanağın altına eklenir. Her iki belge de tüm taraflarda birer nüshası kalacak şekilde 3 nüsha olarak düzenlenir.

 

2. Söz konusu ilaçlar, sağlık denetim görevlisi gözetiminde gemiden ayrılarak ilgili acente yetkilisine teslim edilir.

 

3. Acente tarafından, söz konusu atıkların bertaraf edilmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış işletmelerle iletişime geçilir.

 

4. Acente tarafından ilaçlar, kırılma, dökülme veya herhangi bir harabiyete yol açmayacak koşullarda ilgili işletmeye ulaştırılır.

 

5. İşletme tarafından ilaçların bertaraf edilmek üzere teslim alındığını gösterir belgenin asıl nüshası, acente tarafından 15 (on beş) gün içerisinde, “Gemilerdeki Son Kullanma Tarihi Geçmiş ya da Kullanılamayacak Durumdaki İlaçların İmhası İçin Tespit ve Teslim Tutanağı”nın düzenlendiği Sahil Sağlık Denetleme Merkezine teslim edilir.

 

Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin, ilaçların “Gemilerdeki Son Kullanma Tarihi Geçmiş ya da Kullanılamayacak Durumdaki İlaçların İmhası İçin Tespit ve Teslim Tutanağı”nın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde imha amacıyla teslim edildiğine dair belgelerin ulaştırılmasını takiple yükümlü oldukları,

 

bildirilmektedir.”

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 
 
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter


 

Ek: ilgi yazı (3 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz