Menu

Duyurular


Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 080-067 = 24/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/01/2017 tarih ve 320-69/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.01.2017 tarih ve E.5298 sayılı yazısına atfen;

 

Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nin 18 Ocak 2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve Yetkilendirilme talebinde bulunacak kuruluşların başvurularının alınacağı,

 

Bununla birlikte, söz konusu Yönetmelikte mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar ile ilgili olarak;

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde mevcut yetkilendirme protokollerinin yenilenmesine yönelik başvuru yapılması gerekir. Altı ay içinde başvuru yapmayan mevcut YK'lerin yetkilendirme protokolleri geçersiz sayılır."

 

hükmünün amir olduğu; bu itibarla mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar için başvuru sürelerinin limitli olması nedeniyle, yetkilendirilme talebinde bulunacak olan ilgili kuruluşların başvurularını anılan tarihe kadar yapmaları gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz