Menu

Duyurular


Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.

SİRKÜLER NO: 11.4/695-522= 29/12/2014
 

 
 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 28 Aralık 2014 tarih ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,"Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
         
                                                                                                           Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yönetmelik
 
 
28 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29219
YÖNETMELİK
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:
GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –9/5/2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı, sahil sağlık denetleme merkezi tabibinin veya yardımcı sağlık personelinin izin ve gözetiminde, gerekli gemiadamıdeğişiminin yapılması,”
MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
9/5/2008 26871
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2010 27802
2- 17/12/2011 28145
3- 30/10/2013 28806