Menu

Duyurular


Gemi Atıkları Ücret Tarifesi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 20.3  / 376-301 = 04/05/2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 26/04/2017 tarih ve 84973951-140.07-E.5325 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Malumlarınız üzere, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin (Değişik: 18.03.2010 - 27525 R.G.) 26. Maddesi uyarınca; atık kabul tesislerinin ve atık alma gemilerinin verecekleri hizmetler gemilerden alınacak bir ücret karşılığında yapılmak zorundadır.

 

Bu hüküm uyarınca; 05/06/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3), Bakanlığımız ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yürütülmektedir.

 

Marpol 73/78 Sözleşmesi’nin Ek-5’inde yapılan değişiklikler, ülkemizin Marpol Ek-6’ya taraf olması, kıyı tesislerinde Mavi Kart Uygulamasına geçilmiş olması, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, 1. Bileşeni kapsamında yer alan, “Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Artırılmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi’”nde gerçekleştirilen çalışmalar ve bahse konu yönetmelik uyarınca, atık alma ve atık verme yükümlülüğü bulunan sorumlular tarafından yapılan ücret tarifesi ve uygulama esaslarındaki değişiklik talepleri Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve adı geçen tebliğde değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

 

Yukarıda bahsi geçen hususlarda yaşanan/yaşanabilecek sorunlar dikkate alınarak, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

 

Yazımız Ek-1’inde yer alan tebliğ taslağına ilişkin kurum/kuruluş görüş ve önerilerinin, yazımız Ek-2’sinde yer alan görüş formuna işlenerek, 22/05/2017 tarihine kadar resmi yazı ile Bakanlığımıza ve denizcilik@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerin, 22/05/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza sunulmamış olması durumunda; taslağın uygun mütalaa edildiği değerlendirilecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Taslak Tebliğ

Ek 3: Görüş Formu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz