Menu

Duyurular


Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 410-304 = 21/08/2014
 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 21 Ağustos 2014 tarih ve 29095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
21 Ağustos 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29095
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliğinin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 55 – Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemi adamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, ilgili eğitim kurumunun idarece denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmesi neticesinde sınavla verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Eğitim gemilerinde staj yapanlar ile ilgili hükümler
EK MADDE 7 – Bu Yönetmelikte yeterlik belgelerinin verilmesinde öngörülen açık deniz eğitimlerinin 500 GT ve üzerindeki, cinsi eğitim gemisi olarak tescillenmiş eğitim gemilerinde gerçekleştirilmesi halinde, staj sürelerinin hesaplanmasında bu gemilerde geçirilen bir gün bir buçuk gün olarak kabul edilir.”
Bakanlıkta çalışanlar ile ilgili hükümler
EK MADDE 8 – Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan bu Yönetmelik kapsamında verilmiş Vardiya Zabiti veya Makine Zabiti ya da daha üst bir yeterlik belgesine sahip olmaları kaydıyla;
a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkta geçirdiği süreler dâhil olmak üzere üçte biri deniz hizmeti olarak sayılır ve bu Yönetmelikte yeterlik belgesine ek olarak sahip olunması zorunlu tutulan diğer sertifikalar doğrudan düzenlenir.
b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıldır çalışmakta olanlar; İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında en az 3 yıl görev yapan denizci eğitimciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sertifikaların yenilenmesinde öngörülen değerlendirme sınavlarından muaf tutulurlar.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.