Menu

Duyurular


GATS Revizyonu

SİRKÜLER NO: 20.3  / 266-223 = 28/03/2017

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2017 tarihli ve 84973951-140.07-E.3424 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Malumlarınız olduğu üzere, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 18.03.2010 - 27525 R.G.), 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile 2013/12 sayılı Bakanlığımız Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi uyarınca; 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemiler, bu gemilerin yanaştığı lisanslı bütün atık alım yükümlüleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) bağlısı Liman Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıkları ve yetki devri yapılmış büyükşehir belediyelerinin ilgili birimleri, Gemi Atık Takip Sistemi’ni (GATS) kullanmak ile yükümlüdür.

 

GATS sistemi sayesinde, atık alım yükümlüleri, Liman Başkanlıkları, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve Bakanlığımız gemiler tarafından yapılan atık bildirimlerini ve sonrasında limanlar tarafından yapılan işlemleri (atıkların atık kabul tesisine alınması, susuzlaştırılması ve bertaraf tesislerine gönderilmesi), yetkili kurumlarca uygulanacak cezaları ve atık envanter verilerini online olarak görebilecektir.

 

2011 yılında başlatılmış olan GATS’ta yaşanılan teknik sıkıntıların çözülmesine yönelik olarak, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı “Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Artırılmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, 2013/12 sayılı Genelge kapsamında sistemi kullanmakla yükümlü olan kurum kuruluşlara eğitimler verilmiştir.

 

Bu çerçevede, atık alım yükümlülerinin, etkin bir gemi atık yönetiminin sağlanması amacıyla; 2013/12 Sayılı Genelgenin ikinci Bölümünde yer alan GATS Uygulama Esasları doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmeleri, yeni GATS’ı kullanarak yapılan iş ve işlemler sırasında meydana gelecek sorunlar karşısında tesislerin hizmetlerinin aksamaması ve gemilerin beklemesini önlemek amacıyla bildirim ve transfer formlarının faks v.b. iletişim araçları kullanılarak ilgili mercilere ulaştırılmaları gerekmektedir.

 

Yeni GATS’a ilişkin kullanma klavuzuna Bakanlığımız www.csb.gov.tr/gm/cygm sayfasından, Güncel Bilgiler bölümünden Deniz ve Kıyı Yönetimi adresinden veya http://gatsweb.cevre.gov.tr/,  Dökümanlar sayfasından ulaşılabilecektir.

 

İl Müdürlükleri tarafından, İllerinde bulunan liman işletmelerine (lisanslı atık kabul tesisi ve muafiyet belgeli), gemi acentelerine ve ilgililerine yeni GATS’ın 30 Mart 2017 tarihi itibariyle uygulamaya alınacağına ilişkin bilgilendirmenin ivedilikle yapılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz