Menu

Duyurular


Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler

SİRKÜLER NO: 1.2 / 699-525 = 29/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 29/09/2014 tarih ve  4150-649 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Fenerler ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi'nin; ÜCRETLERİN ÖDENMESİ başlıklı 10.cu maddesi; "LİMAN GİRİŞ-ÇIKIŞ" başlığı altında; "Liman giriş ve çıkış ücreti, Liman Çıkış Belgesi (LÇB) çıkış tarihinden itibaren 7 takvim günü içinde ödenir. Ancak son ödeme günü resmi tatil gününe rastladığı takdirde bunu takip eden ilk iş gününde ödenir"şeklinde ve aynı tarife no su ile yeniden düzenlenmiş olup, eski tarifenin 11. maddesi (Liman veya İskelelerden çıkış) hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Ayrıca, Tarifenin diğer maddelerinde yapılan değişiklikler;
-EFT ve On-Linegibi ödeme işlemleri, yeni tarifenin ÖDEME USUL VE ŞARTLARI başlıklı 12. madde (b) bendi hükmüne dere edilmiş olup, eski tarife 13. madde de yer alan (b) ve (c) bentleri tarifeden çıkarılmıştır.
 
-Tarifenin MUAFİYETLER başlıklı 5.maddesi (h) bendi hükmüne "yeni inşa edilen” ibaresi eklenmiştir. (Bu değişiklikle yeni inşa edilen gemiler muafiyet kapsamına alınmıştır)
 
Söz konusu kısmi değişikliklere havi tarife, 01.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konulacak olup, yeniden düzenlenmiş haliyle Kuruluşumuz Web sitesinden yayınlanacaktır.
 
Derneğiniz üyesi acente ve donatanlara sirküle edilmesi,"
 
 İstenilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz