Menu

Duyurular


Dolu Konteynerlerin Brüt Ağrılık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücretin Belirlenmesi

SİRKÜLER NO: 23.2  / 160-132 = 22/02/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20/01/2017 tarih ve 79462207-010.06-E.15459 sayılı genelge.

İlgi genelge ile;

“Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), konteyner taşımacılığında yanlış beyanların ve yanlış yüklemeden dolayı meydana gelen kazaların önüne geçmek için, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralında yapılan değişiklikle, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten (shipper) tarafından tespit edilerek doğrulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kural SOLAS Sözleşmesine taraf tüm ülkeler tarafından uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir.

SOLAS Sözleşmesi gereğince, ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve ilgili tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" 1 Haziran 2016 tarihli ve 40921 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanarak 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Anılan Yönergenin uygulanmasından itibaren geçen süre içerisinde, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bazı ilave ve değişiklikler yapılarak "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" yeniden düzenlemiş, 09.09.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak yeniden düzenlenen Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra konunun tarafları olan ihracatçılar, kamu kurumları ve sektör kuruluşları, kıyı tesislerince verilen tartım hizmeti ile ilgili olarak kıyı tesislerinde farklı tarifeler uygulandığı, yükleticilerden yüksek ücretler talep edildiği, bundan da ihracatın olumsuz etkilendiği şeklindeki şikâyetlerini sık sık, çeşitli platformlarda dile getirmişlerdir. Bunun yanında, doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetini vermeyen bir kıyı tesisinin dışarıda tartılmış olarak kıyı tesislerine gelen konteynerler için ağırlık doğrulama adı altında yükletene ücret rücu ettiği de yapılan şikâyetler arasındadır.

Bu durum muvacehesinde, ihracat üzerinde yaptığı olumsuz etkinin yok edilmesine yönelik olarak, bir standart dâhilinde, limanlarımızda yaşanan zaman kayıplarının önlenmesi, kıyı tesisleri arasında adil ve sürdürülebilir rekabetin korunması, istihdama katkı sağlanması ve genel anlamda kamu yararı da amaçlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımızın yükleme güvenliği konusundaki denetimlerinin daha etkin ve kalıcı kılınması amaçları gereği konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti konusundaki iş ve işlemler bakımından bir tavan (üst) fiyat belirlenmesinin yanı sıra, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden SOLAS/VI. Bölüm A Kısım 2 kuralı kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespitine ilişkin faaliyette bulunacak tüm tartı aleti operatörlerinin ve kişilerin (gerçek, tüzel) Bakanlığımızdan yetki almaları (Yöntem-1, Yöntem-2) zorunludur.

Bakanlığımız kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (ö) bendinde, “liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücretinin Bakanlığımızca belirlenebileceği ve uygulamasının denetlenebileceği" hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti konusunda:

1.Tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60 (altmış) TL’yi geçmeyecek şekilde uygulanması; söz konusu tavan ücretinin her takvim yılı başında geçerli olmak üzere bir önceki yılki tüketici fiyat endeksi (tüfe) oranında artacak şekilde uygulanması,

2.Doğrulanmış brüt ağırlığın tespit edilmesi hizmeti veren kıyı tesisi işleticisinin bu hizmetin karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya yasal temsilcisine yapacak şekilde uygulaması,

3.Kıyı tesisine gelmeden önce yetkilendirilmiş operatörlerin veya işletme tarafından tartılan konteynerlerin kıyı tesisinde ayrıca tartım işlemine tabi tutulamayacağı,

4.Kıyı tesislerince doğrulanmış brüt ağırlık belgesi ve ağırlık doğrulama kontrolü veya herhangi bir ad altında yükletene (shipper) herhangi bir ücret rücu edilemeyeceği, 

5.Yöntem-1’i kullanan kıyı tesisi işleticileri ile operatör veya işletmelerin bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde yetki belgesi almak üzere başvurmaları

hususlarında kıyı tesisi işleticileri, hat operatörleri, yükletenler, acenteler, tartı aleti operatörleri ve diğer tüm ilgililer dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti iş ve işlemlerini bu Genelgeye göre yerine getirmekle yükümlüdür.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz