Menu

Duyurular


Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti

SİRKÜLER NO: 23.2  / 787-602 = 24/10/2017

T.C. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 18/10/2017 tarih ve 79462207-030.02-E.81606 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“27.03.2017 tarih ve 26544 sayılı Bakan Oluru’yla yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge’ye atfen;

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI inci Bölümünün A Kısmının 2 inci Kuralı 01.07.2016 tarihinden gereğince, itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir.

 

SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulaması, ilgi Yönerge kapsamında gerçekleştirilmektedir. Anılan Yönerge kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenler 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamamaktadırlar. Söz konusu tartım hizmeti, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş ve http://www.tmkt.gov.tr/ adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgi Yönergenin 12 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden DBA Yetki Belgesine sahip olan kıyı tesisi işleticisinin, konteyneri gemiye yüklemeden önce söz konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana/hat operatörüne bildirmesi gerekmektedir. Yine ilgi Yönergenin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler gemiye yüklenemez.

 

Bu itibarla, anılan Yönerge kapsamında tesislere tanınan yetki belgesi alma süresi muafiyeti 27 Eylül 2017 tarihi ile sona ermiş bulunmaktadır. DBA Yetki Belgesi olmayan kıyı tesislerinin, dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti vermemesi ve DBA belgesi bulunmayan dolu konteynerleri tesislerine kabul etmemeleri gerekmektedir. Bu hususlara uyulup uyulmadığının Liman Başkanlıklarınca denetlenmesi ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgi Yönergenin 28. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz