Menu

Duyurular


Dökme Gelen Miktarı %3’ü Geçmeyen Eşyada Özet Beyan Takibi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 792-607 = 25/10/2017


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) web sayfası (http://www.igmd.org.tr/ ) duyurular bölümünde yayınlanan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü’nün 17/10/2017 tarih ve 40216608-622.03-E-28714974 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ a) İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)’nin 26.07.2017 tarih ve 2017/3539-EA sayılı yazısı.

  b) İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)’nin 05.10.2017 tarih ve 2017/4538-EA sayılı yazısı.

 

(a) ve (b) yazılarda özetle; dökme gelen eşyada %3'ü aşmayan fazlalıklarda özet beyan eksiklik ve fazlalık takibatı yapılmamasından bahisle %3'ü aşmayan fazlalıklar için ek fatura düzenlenip düzenlemeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmektedir.

 

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 237/4 üncü maddesi:

 

"Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. ...”

 

Konuyla ilgili olarak 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 131 inci maddesi:

 

“(1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

 

a) Ek-13 ’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b) Ek-13 ’teki listede yer almayan eşyada %3 ’ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz. ”

 

Hükümlerini amirdir.

 

Ayrıca; "Özet Beyan Uygulaması" konulu 2012/2 sayılı Genelge'nin "Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığı Durumunda Yapılacak İşlemler" başlıklı 3 üncü maddesinin (d) fıkrasında;

 

"Özet beyan fazlalığı takibatlarında özet beyan itibarıyla, özet beyan eksikliği takibatlarında ise konşimento itibarıyla ayrı ayrı dosya açılacaktır. Söz konusu dosyalarda aşağıdaki belgelerin bulunması gerekmektedir:

 

d) Ceza miktarını belirleyen yazı ve ceza tahakkukunun yapılması sırasında hesaplamaya yardımcı bilgi ve belgeler (eşyanın faturası, eksik-fazlalık kısmının fatura değeri, günlük kur, eşyanın gümrük giriş tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranı) ile tahakkukun nasıl yapıldığını gösterir ayrıntılı liste..."

 

Aynı maddenin (e) fıkrasında;

 

Özet beyan fazlalığının, eşyanın mahrecinden yanlışlıkla yüklenmesinden kaynaklandığının gümrük rejimi beyanından önce kanıtlanması durumunda, düzeltilen taşıma belgesindeki bilgilerle uyumlu bir faturanın ibrazı istenecek, beyandan sonra kanıtlanması durumunda ise fazla çıkan eşyaya ilişkin yeni bir fatura aranacaktır. ”

 

Denilmektedir.


Bu itibarla; söz konusu Genelge hükümleri dikkate alındığında özet beyan aşamasında, özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına konu olmayan miktar için ek fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: 26.07.2017 tarih ve 2017/3539-EA sayılı yazı

Ek 2: 05.10.2017 tarih ve 2017/4538-EA sayılı yazı

Ek 3: 17.10.2017 tarih ve E-28714974 sayılı yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz