Menu

Duyurular


Denizcilik Eğitimi

SİRKÜLER NO: 6.13  / 363-294 = 28/04/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/04/2017 tarih ve 1629-312/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 33448 sayılı yazısına atfen;

Ülkemizde denizcilik eğitimi konusunda örgün ve yaygın eğitim veren 160 denizcilik eğitim kurumu mevcut iken, sadece 56 eğitim kurumunun gemiadamı yeterliği için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akredite edilebildiği,Gemiadamı sayımızın yaklaşık 180 bin ile dünyada ikinci sırada olduğu ve yetkili eğitim kurumlarından her sene 2400 yeni zabit ve 3300 yeni tayfanın bu sayıya eklenmekte olduğu, buna rağmen, Türk gemiadamlarının dünyada yabancı bayraklı gemilerde tercih edilirliğinin ise % 0,1 civarında olduğu,

 

Dünya denizciliğinin ihtiyacı olan gemiadamları için ülkemizde ciddi bir potansiyel olmakla birlikte, eğitim kurumlarımızın ve gemiadamlarımızın çağımızın gerektirdiği bilim, teknolojik gelişmeler, eğitim altyapısı, deneyim ve yabancı dil bilgisi gibi uluslararası tercih edilebilirlik açısından yeniden yapılanmasının zorunlu hale geldiği,

 

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bağlı resmi veya özel denizcilik eğitimi veren kurumlar ile Gemiadamı Yetiştirme Kursları ile ilgili olarak; halen eğitim faaliyetinde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarından bugüne kadar gemiadamı yeterliği için UDHB’ndan akredite olmak için talepte bulunmayanlar ile yeni açılacak olan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının akreditasyon taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve yetkilendirme yapılmayacağı, ayrıca;

 

 

·         Akreditasyon süreci Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda devam eden ancak henüz akreditasyonu yapılmamış MEB ve YÖK bağlısı örgün eğitim kurumları,

 

·         Mevcut durumda yetkisi olan MEB ve YÖK bağlısı örgün eğitim kurumları,

 

·         Mevcut durumda yetkisi olan yaygın eğitim veren Gemiadamı Yetiştirme Kursları,

 

·         Bu talimattan önce yetkilendirilmesi yapılmış ancak Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen eğitim müfredatı, eğitim araç-gereçleri, denizci eğitimci gereklerini sağlayamadığı için yetkileri talimattan önce askıya alınan eğitim kurumları,


ile ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili detayların Ek’te de bir örneği gönderilen ilgi yazıda yer aldığı ,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz