Menu

Duyurular


Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 612-431 = 29/09/2022 


İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden alınan 27.09.2022 tarih ve E-92794522-155.04.03-2022.1467914 sayılı yazısı.

 

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’a) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.

b)Cumhurbaşkanlığının 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı kararı.

c)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 09.09.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi.

İstanbul ili deniz sınırları içerisinde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi’ne istinaden Başkanlığımız denetim ekiplerince deniz araçlarından kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesine yönelik 7 gün 24 saat denetimler yapılmakta olup deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen deniz araçlarına 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin (ı-g) bentlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerekli yasal işlemler Başkanlığımızca uygulanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilgi (c) Genelge ile GATS (Gemilerden Atık Alım Takip Sistemi) dışında kalan ve MKS (Mavi Kart Sistemi)’ye tabi olan deniz araçlarının atıklarını ne şekilde vereceklerine dair yükümlülüklerinde yeni düzenlemeler yapılmış olup yapılan düzenleme ile 2022/14 numaralı Genelgenin “Gemi Acenteleri ve gemilerin yükümlülükleri” başlıklı 6. Maddesinin 3. Fıkranın (b) bendinde “Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olanlar, pis sularını ve çöplerini; limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 10 gün içerisinde; 10 gün içerisinde başka sefere çıkmaları halinde ise bu atıklarını, sefer öncesi atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar. ” denilmektedir.

İlgi (a) Kanunu’nun 20. Maddesinin (g) bendinde “12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (35.855 TL) idarî para cezası verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının İlgi (b) kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgi (a) Kanununda yapılan değişiklikte 20. Maddenin 2. Bendinin 3. Parafın da “Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanır. ” hükmü bulunmaktadır.

Dolayısıyla, Özel Koruma Bölgesi olan İstanbul deniz sınırları içerisinde yukarıdaki Kanun maddelerine göre yapılacak tespitlere istinaden uygulanacak cezai işlemler ayrıca 2 ile çarpılarak hesaplanmaktadır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız denetim ekiplerince yapılacak denetim uygulamaları, Bakanlık tarafından yayınlanan ilgi (c) Genelge hükümleri doğrultusunda yapılacak olup MKS’ye tabi olan deniz araçları sahibi üyelerinizin ilgi (a) Çevre Kanununda yapılan değişiklikler ve ilgi (c) Genelge doğrultusunda bilgilendirilmeleri yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz