Menu

Duyurular


Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge

SİRKÜLER NO: 22.3  / 450-352 = 01/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/05/2017 tarih ve 2127-381/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında (www.denizticareti.gov.tr) yer alan duyuruda,

 

Bakanlıklarınca ulusal mevzuat ile üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına sahip olması istenen Türk bayraklı gemiler için muteber kabul edilen P&I kulüpleri ve sigorta şirketlerinin oluşturulması amacıyla 2012 yılında hazırlanan "Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" nin 30/5/2017 tarihli ve 45168 sayılı Bakan Olur'u ile değiştirildiği,

 

Bu değişiklik ile, CLC ve BUNKER Sertifikası gibi, kapsamı dahilindeki gemilere zorunlu sorumluluk sigortası getiren uluslararası mali mesuliyet belgelerinin yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yolcular için deniz yolu zorunlu mali sorumluluk sigortası gibi önemli tazminat ödemeleri sonucunu doğurabilecek durumlarda istenen sigortanın saygın, güvenilir, finansal açıdan güçlü sigorta kuruluşlarından temin edilmesinin teşvik edilmekte olduğu, 

Ülkemizin son günlerde karşılaştığı ciddi boyutlardaki deniz kirliliği ile neticelenen kazalar sonrasında, gemilerin bulundurmak zorunda oldukları sigortanın finansal açıdan güçlü, hasar ödemelerinde uzmanlaşmış, olası tazminat ödemelerinde gecikmeye mahal vermeyen sigorta şirketlerinden temin edilmesinin denizlerimizin can, mal, seyir ve çevre emniyeti açısından önem arz ettiği,

Tüm bu nedenlerle, mevcut yönergenin ve muteber listenin İdarece ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine başvurmak suretiyle sigorta tekniği bakımından gözden geçirilmesi neticesinde; listede finansal açıdan daha güçlü ve güvenilir firmaların yer alabilmesini teminen, 3. Grup kuruluşların listeden çıkarıldığı, 2. Grup için başvuru sahiplerinden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarınca verilmiş A(-) ve üzeri veya buna eş değer bir nota sahip olmaları, sigorta kuruluşunun reasürörleri aracılığıyla sağladığı toplam teminat tutarının 500.000.000 USD'den az olamayacağı ve reasürans anlaşmalarının Türkiye'nin taraf olduğu veya olacağı uluslararası konvansiyonlarda öngörülen sorumluluk limitlerini sağladığını gösteren bir belge sunmaları gibi yeni kriterlerin getirildiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz