Menu

Duyurular


Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 552-429 = 18/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.07.2017 tarih ve 2764-472/2017 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile;

 

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1.1.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinin ikinci fıkrası,

 

“(2) Borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu borçlunun bankadan kullanmış olduğu tüm kredileri donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır. Tüketici kredileri kredi bazında değerlendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir.”


Şeklinde değiştirilmiş olup tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz