Menu

Duyurular


Bağımız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5 / 116-93 = 20/02/2015
 

 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 20 Şubat 2015  tarih ve29273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,Bağımız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar" aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
20 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29273
KURUL KARARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
Karar No:75935942-050.01.04 – [01/2]
Toplantı Tarihi:12/2/2015
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”da 1/2/2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir.
EK
 
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE
DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR
MADDE 1 –12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasındaki tablo başlığında yer alan “75 milyon TL”, “150 milyon TL” ve “250” ibareleri sırasıyla “50 milyon TL”, “100 milyon TL” ve “200” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki tablo başlığında yer alan “75 milyon TL”, “150 milyon TL” ve “250” ibareleri sırasıyla “50 milyon TL”, “100 milyon TL” ve “200” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 –Bu Usul ve Esaslar 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.