Menu

Duyurular


Antrepolarda Teminat İşlemleri

SİRKÜLER NO: 8.1  / 430-341 = 24/05/2017

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) web sayfası (http://www.igmd.org.tr/ ) duyurular bölümünde yayınlanan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü’nün 12/05/2017 tarih ve 40216608-157.01/24972005 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın (ihrakiye dahil), sadece transit olarak verilmek üzere depolandığı akaryakıt antrepoları dışında serbest dolaşıma giriş işlemlerinin de gerçekleştirildiği akaryakıt antrepolarında teminat mektubu temininde sıkıntılar yaşandığı ve ticari faaliyetlerin sekteye uğradığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10 uncu maddesinde yer alan;" Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir." ve " 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesinde yer alan " Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir." hükümleri çerçevesinde,

Bakanlık Makamının 12.05.2017 tarihli, 2017/24928728 sayılı Olur'ları ile 2016/15998864 sayılı Onay yürürlükten kaldırılarak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın depolandığı akaryakıt antrepolarında, antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesi; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminatın eşyaya ait Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil gümrük vergileri ile diğer mali yükümlülükler toplamının %10'u olarak alınması,

Akaryakıt antrepolarına konulan eşyanın ithal edilmek istenmesi halinde ithalat sebebiyle alınacak teminatın ilgili mevzuatına göre alınması ve yukarıda belirtilen şekilde indirimli teminat uygulamasından faydalandırılmaması,

Diğer yandan, bu şekilde teminat uygulamasından yararlanmak istenilmemesi halinde işlemlerin genel hükümlere göre tekemmül ettirilmesi, uygun bulunmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz