Menu

Duyurular


Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması

SİRKÜLER NO: 8.1 / 223-136 = 14/04/2023 


İlgi: T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14/04/2023 tarih ve E-73421605-700-00084613589 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda; 

‘’Bakanlığımızca gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda, antrepo beyannameleri beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanmakta ve yükümlülerce beyannamenin e-imzalı nüshasına Bakanlığımız "e- İşlemler" menüsü altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama (GET-APP) uygulaması üzerinden; yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca da veri paylaşımı protokolleri kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşılabilmekte olup antrepo beyannamesinin kağıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmemektedir. 

Ayrıca yükümlüsünce belirtilen uygulama aracılığı ile alınan beyanname örnekleri üzerinde yer alan QR kodlar ile antrepo beyannameleri elektronik olarak doğrulanabilmektedir. 

Bu itibarla, bahse konu düzenlemelere ilişkin üyeleriniz nezdinde gerekli duyurunun yapılması ve uygulamaya ilişkin önerilerinizin bulunması halinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz