Menu

Duyurular


Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 662-505 = 25/08/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3255-564/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından,  Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu değişiklik;

 

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 13 – (1) Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir.Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

 

(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır."

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz