Menu

Duyurular


Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti Konulu Genelge

SİRKÜLER NO: 22.5 / 515-402 = 04/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/07/2017 tarih ve 2607-447/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 03.07.2017 tarih ve 2017/14 sayılı "Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti" konulu Genelge yayımlanmıştır.


Söz konusu Genelge ile ;

 

İthalat ve ihracata konu eşyanın gerek Bakanlıkları ve gerekse çeşitli kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabildiği,  ancak aynı eşyanın çeşitli kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulmasının ithalatçı/ihracatçılara ilave yük getirmesi ile kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermesi nedeniyle dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesinin sağlanmasını teminen akaryakıt ürünlerinin GTİP tespitine yönelik olarak"Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince yurt içindeki akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur analiz raporunun aslı veya analizi yapan akredite laboratuvar yetkililerince

onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda yapılması gereken işlemler açıklanmaktadır. Bahse konu Genelge ile 2015/5 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz