Menu

Duyurular


Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 866-651 = 23/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2018 tarih ve 4419-691/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)" 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bu karar ile  15.8.2018 tarihli ve 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- (1) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12’nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18’nci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’ncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez."

MADDE 2- Bu Karar 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Bahse konu Karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz