Menu

Duyurular


7020 Bazı Alacakları Yeniden Yapılandırılması

SİRKÜLER NO: 11.5  / 462-359 = 07/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/06/2017 tarih ve 2165-388/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin 31.05.2017 tarih ve 022/430 sayılı yazısına atfen;

18.05.2017 tarihli 7020 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Anılan Kanun'un 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

 

1-) Anılan madde 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 01.07.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

 

2-) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

 

3-) Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır. (Dilekçe ekte sunulmaktadır.)

 

4-) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi (31.08.2017) sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden faydalanabilir.

 

5-) Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyelere bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31.08.2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.(Vade son ödeme tarihleri: 30.09.2017 – 31.10.2017 – 30.11.2017 – 31.12.2017 – 31.01.2018)

 

6-) Taksitlendirme yapılması halinde, taksitlerin herhangi birinin, anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmediği tarih itibariyle yapılandırma iptal edilerek aidat borçları eski haline döndürülür. Kalan borca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranda gecikme zammı işletilmeye devam edilir.

 

7-) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartıyla da taksitlendirilebilir.

 

8-) Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Yapılandırma Başvuru Dilekçesi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz