Menu

Duyurular


6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 147-119 = 17/02/2017 

İlgi yazı ile;

“T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrol Dairesi’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımlı 16.02.2017 tarihli “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” konulu yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda;

27/1/2017 tarih ve 29961 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarih ve 6770 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’ lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26.maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2.maddenin eklendiği, konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından 29/01/2017 tarih ve 29963 sayılı RG’de 5 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in yayımlandığı belirtilerek,

Bu çerçevede, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacakları ile ilgili uygulamanın nasıl yürütüleceği açıklanmakta olup, ayrıca, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2’nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslara yönelik 29/01/2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan açıklamaların dikkate alınması gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz