Menu

Duyurular


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/6706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 399-295 = 18/08/2014
 
 
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/6706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 18 Ağustos 2014  tarih ve 29092  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup,sektörümüze ait karar metni ile maddelerin eski ve yeni halini gösterir liste aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                      Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
18 Ağustos 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6706
Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 17/7/2014 tarihli ve 1057895 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Kararın Eki Karar
  
 
 
Maddelerin Eski ve Yeni Halini Gösterir Liste
 
Eski
Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya
MADDE 4- (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır. 
(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya bu Kısım hükümleri uygulanmaz. 
 
Yeni  
MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda, söz konusu eşyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ hariç bu Kısım hükümleri uygulanmaz.”
 
Eski
Gemilerin serbest dolaşıma girişi
MADDE 13- (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;
a) Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması,
b) Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,
c) Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,
ç) Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması,
d) Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının bildirimini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması,hususlarının bir arada bulunması gerekir.
 
Yeni
MADDE2- Aynı Kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.”
 
Eski
Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları
MADDE 131- (1) Eşyanın tabiatından kaynaklanan farklılıklar saklı kalmak üzere dökme gelen;
a) Ek-13’teki listede yer alan eşya için aynı ekte yer alan oranları aşmayan ve taşınmasında ortaya çıkan farklılıklar için,b) Ek-13’teki listede yer almayan dökme eşyanın taşınmasından ortaya çıkan ve %3’ü aşmayan farklılıklar için,özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.
 
Yeni
MADDE 5-Aynı Kararın 131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;
a)   Ek-13’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranlan aşmayan,
b)   Ek-13’teki listede yer almayan eşyada %3’ü aşmayan,
c)   Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan,
farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.”