Menu

Duyurular


2023 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

SİRKÜLER NO: 7.4 / 835-575 = 27/12/2022 


İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2022 tarih ve 34399219-846.01 sayılı yazısı.

 

Alınan ilgi yazıda;

‘’2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla değişik 3’ncü maddesinin 1. fıkrası ile gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin Bakanlığımızca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yılbaşında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2023 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesinin her net ton başına;

1)Tam Gemi Sağlık Resmi                                                                  4,20 TL

(50 net ton üzerindeki gemiler) 

2)İndirimli Gemi Sağlık Resmi                                                            1,47 TL

(Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları) 

3)Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi

a)50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler için           3,34 TL

b)250 net ton üzerindeki gemiler için                                                     7,54 TL 

olarak uygulanması hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz