Menu

Duyurular


2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları

SİRKÜLER NO: 23.1/043-035 = 21/01/2008

 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünce, 16 Ocak 2008 tarih ve 26758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)” aşağıda  sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

 

16 Ocak 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26758

TEBLİĞ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU’NUN 10 UNCU  MADDESİNE VE 5326 SAYILI

KABAHATLER KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ VE  17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2008 YILINDA

UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NUMARASI: 2008/1

 

        5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesinde düzenlenmiş olan idarî para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 377 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2007 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,2 (yüzde yedi virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır.

        Tebliğ olunur.

 

5627 Enerji Verimliliği Kanunu’nun Onuncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen Para Cezaları (YTL)

2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (YTL)

(a ) bendinin 2. alt bendindeki ceza miktarları:

10.000 YTL

50.000 YTL

10.720 YTL

53.600 YTL

( a ) bendinin 3. alt bendindeki ceza miktarı:

500 YTL

536 YTL

( a ) bendinin 7. alt bendindeki ceza miktarı:

5.000 YTL

5.360 YTL

( a ) bendinin 8. alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

21.440 YTL

 (a) bendinin 9. alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

21.440 YTL

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO