Menu

Duyurular


2004 York Anvers Kuralları Hk.

SİRKÜLER NO: 9.6 / 025-024 = 22/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/01/2014 tarih ve  303-47 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2014 tarih ve 722.UDS-151 sayılı yazısına atfen;
                   
- 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Beşinci Kısım Birinci Bölüm başlığı altında bulunan ve Müşterek Avaryanın usul ve esaslarını düzenleyen  1272 ilâ 1285 inci maddeleri, taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek avarya garamesinin, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, Türkçe'ye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York-Anvers Kurallarına tabi olacağı hükmünün âmir olduğu,
 
- Bakanlıkları ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 6102 sayılı TTK'nın mezkûr maddeleri uyarınca "York Anvers Kuralları İhtisas Komitesi"nin teşekkül ettirilmiş olduğu ve  söz konusu Komite'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ortaya çıkartılan ve en son tarihli (2004) York Anvers Kuralları’nı  içeren nihaî metinin, 13/01/2014 tarihli ve 28881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı,
 
- York Anvers Kuralları’nın kabotaj taşımaları ile uluslararası taşımalarda, müşterek avarya hakkında uygulanan temel hukuk kuralları niteliğinde olduğu, uygulamada deniz ticareti sözleşmeleri/akitleri ile konişmentolara atıf yapılarak kullanıldığı  ve taraflarca, hangi tarihli kuralların uygulanacağınının kararlaştırılmadığı durumlarda, mezkûr TTK maddelerindeki atıf gereğince York Anvers Kuralları’nın uygulanacağı
 
- Bu çerçevede, mahkeme  ve dispeççilere yön vermek ve uygulama birliğini sağlamak bakımından, deniz ticareti sözleşmeleri/akitleri ile konişmentolann hazırlanması, kurulması ve tamamlanması aşamalarında, söz konusu Resmî Gazete'de yayımlanan 2004 York Anvers Kuralları'nın yedek hukuk kuralı niteliğinin dikkate alınarak hukuksal ilişki tesis edilmesinin faydalı görüldüğü,
ifade edilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz