Menu

Duyurular


K.K.D.F. Hakkında.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 064-050 = 28/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/01/2011 tarih ve  315-45/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 21.01.2011 tarihinde 2011/5 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

1. Serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemleri ile antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan eşya devirlerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem ifa edileceği,

 

- Türkiye'de yerleşik firmaların serbest bölgelerde faaliyette bulunan şubelerinden yaptıkları ithalat işlemlerinde pesin bir ödemeden söz edilebilmesi ve K.K.D.F kesintisi doğmaması için; gerek merkez firma tarafından şubesine yapılacak transferin, gerekse serbest bölgede faaliyette bulunan şubenin asıl ihracatçıya yapacağı ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve ödeme sekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesinin gerektiği,

 

- Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi doğmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesinin gerektiği,

 

2.Serbest bölgede faaliyette bulunan şubenin üretim faaliyetinde bulunuyor olmasının veya  ithalata konu malların serbest bölgede Türkiye'deki ithalatçının şubesi olmayan diğer  firmalarca muvazaalı olarak el değiştirmesinin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmasını engellemeyeceği izahtan vareste olduğu,

 

3. 2009/110 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı,

 

belirtilmektedir.”

 

Denilmekte olup, anılan genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1: 2011/5 sayılı genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz