Menu

Duyurular


“Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2017 Yılı Programı” ile “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar”

SİRKÜLER NO: 23.1  / 772-623 = 19/10/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/10/2016 tarih ve 3897-687/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan Ekli "2017 Yılı Programı" ile "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar'ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32.Maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırıldığı (Karar Sayısı:2016/9368) 19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Bahse konu Karar'ın amacının 2017 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için; makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi olduğu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I). (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşlarını, özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı % 50'nin üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarını, döner sermayeli kuruluşlarını, İlbank A.Ş.yi, fon idarelerini, mahalli idareler ile diğer kamu kuruluşlarını kapsadığı belirtilmektedir. 

 

Söz konusu karar Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Karar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz