Menu

Duyurular


“Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”

SİRKÜLER NO: 23.1  / 773-624 = 19/10/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/10/2016 tarih ve 3900/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.09.2016 Tarih ve 6508 Sayılı kararı 19.10.2016 Tarihli 29862 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Kararda;

 

Madde 1 – 23/6/2011 tarihli ve 27973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/6/2011 tarihli ve 3274-3 Sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) İhrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyetli işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla üçüncü kişiler tarafından tahsilat aracılık hizmeti verilebilir.”

 

Madde 2 – Aynı Kurul Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) b) Deniz ve hava vasıtasına fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisansı veya lisanlarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan,”

 

“(2) b) İhrakiyenin ihrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahibi tarafından deniz ve hava taşıtına fiilen verilmesi,”

 

Şeklinde olup, bahse konu karar Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr.)  ana sayfada “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Kurul Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz