Menu

Önemli Duyurular


Tevsik Zorunluluğu

SİRKÜLER NO: 3.3  / 503-409 = 21/06/2016       

İlgi: T.C. Maliye Bakanlığı  14/06/2016 tarih ve 49549651-105(29/257-166)-E.6301 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İMEAK Deniz Ticaret Odasının 21/03/2016 tarih ve 1129 sayılı yazısına atfen;

Gemilerde liman masrafları, gemi adamlarına verilen avanslar, seyrüsefer sırasında oluşan nakit ihtiyaçlar ve gümrükleme işlemleri için gidilecek limanlarda banka ya da fınansal kurumun olmamasından dolayı sürekli nakit paraya ihtiyaç olduğunu, söz konusu ihtiyaçların giderilmesi için "Cash To Master” adıyla acente ya da armatör firmalar tarafından gemi kaptanına ödemelerin nakit yapıldığı, bu tutarların geminin büyüklüğüne göre aylık 20.000 - 150.000 USD arasında değiştiğini, yabancı bayraklı gemilere bu meblağların Boğaz'dan geçerken verildiği belirtilerek, bu ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Söz konusu yazınızda bahsedilen hususlara ilişkin olarak Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca özelge niteliğinde olmayan Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri fmans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye istinaden vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dişiliği önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesine ilişkin olarak 459 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin (4.1.) bölümünde, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı fmansal kurumlar (bankalar, ödeme kuruluşları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) kanalıyla yapmalarının ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmelerinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Diğer taraftan, Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f-4/c bendinde gemi kaptanına verilen nakit avansın donatanı, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen paranın acente tarafından gemiye verilmesi, yapılan masraflara ele olarak gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından acenteye ekli tarifeye göre ödenen ücreti ifade ettiği, 6 ncı maddesinde ise, Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk Boğazlarından geçen gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman ücretleri ile diğer masrafların tamamının, peşin olarak gemi acenteliği yapan gerçek ve tüzel kişilerin hesabına gelmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde acentelik hizmeti verilen yabancı bayraklı gemilerin Türkiye limanlarına yapacağı sefer veya Türk Boğazlarından geçişi sırasında (transit taşımacılığın kendine özgü kuralları dikkate alındığında) gemi kaptanına yapılan ve 7.000 TL’yi aşan tutardaki ödemelerin;

-Bir makbuzla belgelenmesi,

-Ayrıca donatan, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kaptanına verilmek üzere acentelere aracı finansal kurumlar kanalıyla gönderilen tutarların bu kurumlar kanalıyla gönderildiğini belgeleyen dekont örneğinin düzenlenen makbuz ekinde yer alması,

Şartlarıyla söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu kapsamın dışında tutulması uygun görülmüştür.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz