Menu

Önemli Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Hakkında Ankara’dan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 11/03/2015 tarih ve 38548646/434.99 sayılı yazısı hakkında

SİRKÜLER NO: 1.3/ 226/187 = 07/04/2015

 
Sayın Üyemiz,
 
Üyelerimizden aldığımız şikâyetlerde, piyasa uygulamalarında Charter Party (Taşıma Sözleşmesi) ile yapılan yük bağlantılarında gemi armatörü veya kiracısının / işleticisinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Mart 2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret tarifesine ilişkin Tebliğ (İTG:2008/1) ve ekinde bulunan tarifeye uymadığı, gemi acentesinin acentelik ücretlerine indirim yapmasını istemekte olduğu, indirim yapmayan gemi acentesini acente olarak atamayacağını beyan ederek haksız rekabet yaratmakta olduğu bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 05.03.2015 tarihinde göndermiş olduğumuz talep yazısına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret  Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.03.2015 tarih ve 38548646/434.99 sayılı cevabi yazısına özetle;
 
"5174 sayılı Kanun'un 12 inci maddesinin (p) bendine istinaden, Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Mart 2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin verdikleri acentelik hizmetleri ücretlerinin asgari düzeyini belirleyen Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG: 2008/1) hâlihazırda yürürlükte olduğu; gemi acenteliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu Tebliğde belirlenen esaslar ile Tebliğ ekinde sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakta yükümlü olduğu.Bu uygulama dışına çıkanlar, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5174 sayılı Kanun'un " Disiplin Suç ve Cezaları" başlıklı 87 ve "Para Cezaları" başlıklı 93 üncü maddeleri çerçevesinde, Deniz Ticaret Odaları tarafından cezalandırılır."
 
denilmektedir.
 
Ayrıca,Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren"Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ" Hakkında yazı Derneğimiz tarafından tercümesi yaptırılmış olup ekte bilginize sunulmaktadır.
 
 
Ek1: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ hakkında 11.03.2015 tarih ve 38548646/434.99 sayılı yazı
 
Ek2: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ hakkında yazının İngilizce Tercümesi (Tercüme Bürosundan imzalı ve onaylı)
 
Ek3: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ hakkında yazının İngilizce Tercümesi (Noterden imzalı ve onaylı)
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 

Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Recep DÜZGİT
Yönetim Kurulu Başkanı